رساله حاضر تحت عنوان نقد و بررسی افکار ابن تیمیه در قرآن و حدیث می باشد، که در ابتدا به بررسی شرایط ابن تیمیه از منظر مذهب، عصر سیاسی، نظامی و از نظر عقاید و آراء می پردازد و سپس وارد بحث اصلی رساله می شود. عمده مطالب مطرح شده در رساله حاضر پیرامون نقد و بررسی تفسیر به رأی، متشابهات قرآن و تأویل آنها، مخلوق بودن در قرآن، زیارت و شفاعت، عقل و نقل، حدیث ثقلین و... می باشد. در رساله کوشیده است علاوه بر نقد و بررسی افکار ابن تیمیه، نظریات قرآن و حدیث را مورد بررسی قرار دهد. روش تدوین رساله حاضر کتابخانه ای است و پژوهشگر از منابعی چون احیاء العلوم(محمد غزالی)، اصول الفقه(محمد رضا مظفر)، اقتضاء الصراط المستقیم(احمد بن عبدالحلیم(ابن تیمیه)) و ... بهره گرفته است.
نويسنده :  جعفر تابان
نام دانشگاه :  فردوسی مشهد
استاد راهنما :  محمود فاضل
تاریخ دفاع :  1370
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن