پایان نامه حاضر با عنوان «بررسی مبانی فقهی قتل از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت با تأکید برآثار ابن تیمیه» به کنکاش مبانی فقهی ابن تیمیه در تألیفاتش برای صدور فتوای ارتداد و قتل مسلمانان پرداخته و پس از آن مبانی فقهی مذاهب اربعه را در این خصوص برشمرده است. در این پژوهش سعی شده است در ضمن مباحث مطروحه موضع گیری شفاف علمای مذاهب اربعه اهل سنت در مقابله با دیدگاه تکفیری ابن تیمیه در قبال مسلمین آشکار گردد.
نويسنده :  زینب جلیلی
نام دانشگاه :  دانشگاه قم
واحد دانشگاه :  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استاد راهنما :  سید یوسف علوی وثوقی
تاریخ دفاع :  1391
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن