این رساله حاصل مطالعاتی است که در حدامکان با مراجعه به جمیع آثار علامه و ابن تیمیه در پی تطبیق این دو دیدگاه انجام گرفته است. هدف اصلی نگارنده، رسیدن به نقاط اشتراک و افتراق این دو نظریه برای رسیدن به این منظور واژه تأویل در منابع لغوی، قرآنی و روایی مورد بررسی قرار گرفته است.
نويسنده :  محمد تقی احسانی
نام دانشگاه :  جامعه المصطفی العالمیه
استاد راهنما :  علی معموری
استاد مشاور :  عبدالحسین خسروپناه
تاریخ دفاع :  1385
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن