تکفیر گروه ها و دسته های گوناگون جریانی است که در طول تاریخ وجود داشته و همواره گروهی از مسلمانان توسط گروهی دیگر به خاطر معارض بودن با مبانی و یا عدم فهم مبانی یکدیگر تکفیر شده اند که موجب وارد آمدن صدمات زیادی به امت اسلامی گردیده است. این پژوهش در صدد پاسخگویی به ابهاماتی است از جمله همخوانی بودن مسأله تکفیر بر عقلانیت، نظر غزالی و ابن تیمیه در مورد مسئله تکفیر و همچنین ریشه ها و مبانی کلامی تکفیر می باشد. تفکر غزالی نسبت به تکفیر چنین بود که بین اصول و مبانی تفکر سیاسی خود از یک طرف و واقعیت های اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی زمانه از طرف دیگر پل زد. در حقیقت این پل، پل میان آرمان گرایی و واقع گرایی است، همچنین اساس رای غزالی در قدم عالم، جواز جدایی قادر مختار از فعل خود است تا به استدلال استوار عدم انفکاک علت تامه از معلول پاسخ گوید که البته کوششی است بی ثمر.
نويسنده :  محمد محمدی
نام دانشگاه :  دانشگاه ایلام
واحد دانشگاه :  دانشکده الهیات و معارف اسلامی
استاد راهنما :  شمس اله سراج
استاد مشاور :  مهدی اکبرنژاد
تاریخ دفاع :  1394
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن